मेरी रचनाये

Members

रविवार, 20 फ़रवरी 2011

SANDESH ......


dfork @futZy !fcgMksa esa jgdj

D;kssa futZy fcgMksa esa jgdj
viuh tku xaok jgs gks
lekt dks fcgMksa esa jgdj ugha cnyk tk ldrk
vU;k;*]vR;kpkj &Hkz’Vªkpkj ds f[kykQ yMkbZ dk uke nsdj
Lo;a ij D;ksa vR;kpkj dj jgs gks
rqEgs lekt us u;k uke fn;k gS tkurs gks
vkraxoknh uDlyh D;ksa \
D;ksafd futZy fcgMksa esa jgdj
rqe tqeZ [kRe ugha dj ldrs
D;ksa iqfyl dh xksyh[kkdj ej jgs gks \
NksM nks ;s futZy taxy
baalku dks ryokj ls pkdw xksyh ls ekjuk
cnyuk gS rks ml lekt dks cnyks
ml vR;kpkjh &Hkz’Vkpkjh ] ykpkjh dks cnyks
tks lekt esa iui jgsa gSa lekt dks v?kkr igqWpk jgs gSa
gkWa eq>s bruk irk gS
vkW/kh vkrh gS Qlysa mtM tkrh gS
ij tehu catj ugha gksrh
vkt Lo;a dks cnyuk gS
f”k{kk dh iqat tykdj
vKkurk dks [kRe djuk gS
gj ml balku dks cnyuk gS
tks vius isV Hkjus ds fy, nwljks dh jksVh ij utj j[kk gS
NksM nks [kwu [kjkck can djks vR;kpkjh Hkz’Vkpkjh
esjs Hkkjr ekrk ds liwrksa balku dks balku jgus nks
Hkw[ks xjhc fugRFkksa ij vR;kpkj can djks
uo fopkj eu esa ysdj
ubZ lqcg dk bartkj djks !!
00 y{eh ukjk;.k ygjs
;qok lkfgR;dkj i=dkj @xzkeh.k laoknnkrk 

1 टिप्पणी:

  1. laxmi ji bahut achchha sandesh diya hai aapne.ek to apne blog se word verification hata deejiye aur doosre ane blog par hi likhiye aap shayad kahin aur se copy kar yahan paste kar rahe hain is karan shabd sahi nahi aa rahe hain.aapke blog par jo bad me 'a' shabd ho usse hindi ho jata hai aur aise hi sahi aayega..

    जवाब देंहटाएं